Duyurular
Üye Kayyt
Ady (*)
Soyady (*)
Cinsiyet
Telefon(*)
Cep Telefonu (*)
Email (*)
?ifre (*) (A-Z 0-9)
?ifre (*) (A-Z 0-9)

Ülke(*)
Yl(*)
Ylçe(*)
Adres(*)
Posta Kodu
Do?um Tarihi
Üyelik Tipi  Üyelikle ilgili açıklamaları görmek için seçiniz...
 
OKUL ADI("-1")(*)

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
1-) Taraflar:

Yayıncı: FLASH DERSHANE

Tebligat Adresi ve İletişim Bilgileri:
Kanlıca mahallesi Hacı muhittin sok. No: 47/B BEYKOZ /İSTANBUL

Üye:

Tebligat Adresi ve İletişim Bilgileri:

2-) Sözleşmenin Konusu:

FLASH DERSHANE tarafından YGS-LYS-SBS ve benzeri sınavlara hazırlık amacıyla internet üzerinde kurulacak flashdershane.com adresinden yapılacak yayınının üyelere ücret karşılığında verilen üyelik mukabilinde kullandırılarak internet üzerinden dershane hizmeti verilmesinden ibarettir.

3-) Yayıncının Hak ve Yükümlülüğü:
(a) Yayıncı, tüm teknik altyapısı hazır olan flashdershane.com ismiyle aktif halde bulunan internet dershanesi olarak faaliyet gösterecek olan sitenin, bedeli mukabilinde üyenin kullanımına olağanüstü koşullar dışında ve belirli bir kalitede kesintisiz olarak sunmakla yükümlüdür.

(b) Yayıncı, üyenin site üzerinden kendine belirlediği kullanıcı adı (IP no olacaktır) ve şifre bilgilerinin unutulması veya bloke olması halinde mail ile başvurulması halinde yeni veya duruma göre eski şifrenin üyeye bildirilmesi için acilen mail göndermekle yükümlüdür.

(c) Yayıncı, belirlenen üyelik tiplerine göre,, internetten yapılacak derslerde kesinti olmayacağını, programın düzgün çalışmasını temin edeceğini, sitede arşiv bölümünün bulunacağını, dersi istediği kadar izleyebileceğini, mail, msn ve interaktif olarak hocalarla iletişim kurabileceğini, üyeler arasında başarıyı arttırmaya yönelik yarışma ve benzeri rekabet ortamının yaratılacağını, sitede soru bankası tabir edilen eski sorulmuş sorular ve ona benzer muhtemel sorulara ilişkin güncellenmiş bilgileri, taahhüt etmektedir.

(d) Yayıncı, üye kaydetmek, üyelerine uygulayacağı ücrette değişiklik yapmak güvenlik gerekçesiyle ekstra korumalar eklemek, sitede güncelleme yapmak, üyelerinden üyelik ücreti tahsil etmek, siteye reklam almak, yarışmalar düzenlemek, ödüller vermek, indirimler yapmak, kampanyalar düzenlemek ve sair konularında yetkilidir.

(e) Yayıncı, üyenin sözleşmeye konu siteden yararlanmak amacıyla doldurulduğu kayıt formunda yer alan üyeye ilişkin kişisel bilgileri üçüncü şahısların kullanımına karşı muhafaza etmekle yükümlüdür.

(f) Yayıncı üyenin belirlediği şifrenin üçüncü şahıslara kullandırılmasına veya devredilmesine muvafakat etmemektedir. İşbu hususa muhalefet halinde yayıncı üyeliğe otomatik olarak son vermek ve üyenin yasa ve sözleşmeye aykırı kullanımdan dolayı uğradığı zararlarının tazminini talep etmek hakkını hazidir.

(g) Yayıncı aynı aileden birden fazla üye kaydı yapılması, 10 kişiden fazla grup kayıtlarının olması, bir okulun tamamının programı alması ve benzeri hallerde günün koşullarına uygun oranda indirim yapabilecek ve bu guruplara interaktif tahtanın mevcut olduğu çalışma sınıfları açabilecektir.

(h) Yayıncı, eğitim öğrenim döneminin başlamasına en geç 1 ay kala siteyi üye öğrencilerin kullanımına sunulacaktır.

(ı) Yayıncı işbu site içinde sözleşme konusu ile ilgili olan yeni alanlar eklemek ve bu alanların kullanımına ekstra ücret talep etmek hakkına haizdir.

(i) İşbu flashdershane.com isimli site içeriğinin ülkede mevcut örgün öğrenim kurumlarına yardım, öğrencilerin örgün öğrenimde edindikleri bilgilerin pekiştirilmesi, mevcut bilgilerin sınavlara yönelik bir sistematik içinde sunulması, soru bankalarıyla desteklenmesi amacında olmakla birlikte sitenin üye üzerinde yaratacağı etki üyenin gayretine, azmine, çalışmasına, zekâsına göre değişkenlik göstermektedir. Bu sebeple yayıncı üyenin hedeflediği sınavı kazanacağı yolunda bir garanti vermemektedir. Yayıncı üyelere verdiği bilgilerin dayanakları olan resmi ve özel evrakta geçen bilgilere uygun olduğunu, müfredatla uyumlu olduğunu taahhüt eder.

(j) Sitede mevcut bilgilerin doktrin değişikliğinden, resmi tarih gerçek tarih farklılığının giderilmesinden, zaman zaman hükümet tarafından yapılan değişikliklerden dolayı değiştirilmesi önceki bilgilerin yanlışlığı olarak değerlendirilemez. Sitede yer alan bir bilginin dayanak belgesine uygun olması halinde yayıncının yanlışlığın oluşmasında etkisi bulunmadığından yayıncının sorumluluğuna gidilemez.


4-) Üyenin Hak ve Yükümlülüğü:

(a) Üye, yayıncı ile arasında üyelik anlaşması yapıp, üyelik ücretinin bakiyesi tahsil edilmek üzere limiti yeterli ve aktif olan bir kredi kartı ile yayıncının belirlediği taksit seçeneklerinden herhangi birisini seçerek veya tamamını, yayıncının belirlediği banka hesabına peşin olarak ödediğinde, sitede bulunan şifre oluşturma bölümünü kullanarak şahsına münhasır ve sadece kendinin bildiği kullanıcı şifresi oluşturmak ve işbu şifre ile sistemden hizmet almak hakkını elde edecektir.

(b) Üyenin kullanım için kullanıcı adını ve şifresini doğru olarak girmesi gerekmektedir. İşbu şifreler kişiye özel olup, üye bu şifreleri sadece kişisel olarak kullanmakla yükümlüdür. Üye sisteme anılan şekilde giriş yaptıktan sonra sistem üyeliğinin kapsamını otomatik olarak gösterecektir. Üye, şifrenin oluşturulması ve korunması konusunda tek sorumlu kişidir. Şifrenin üçüncü bir şahıs tarafından kullanıldığının tespiti halinde, üyelik otomatik olarak son bulacak olup, üye üyeliğin sonlanması ile yayıncının yasa ve sözleşmeye aykırı kullanımdan kaynaklanan zararlarının tazminini şimdiden kabul eder.

(c) Üye, sözleşmeye konu siteden yararlandığı sırada çevrimiçi olarak doldurulması talep edilen kayıt formunu maddi gerçeklere uygun olarak doldurmakla yükümlüdür. İşbu hükme aykırılık yayıncı lehine sözleşmenin feshi ile tazminat hakkını doğurur. Yayıncının kastı ya da ağır ihmalinin bulunmamasına rağmen, üyenin kişisel bilgilerinin üçüncü bir şahıs tarafından okunması sebebiyle doğacak zararlardan yayıncının sorumlu olmayacağını üye kabul eder.

(d) Üye, işbu sözleşme kapsamında hizmet veren flashdershane.com sitesinde yer alan ‘sözleşmeyi okudum ve onaylıyorum’ maddesini işaretleyip, devam ikonunu tıklayarak kayıt işlemlerini tamamladığında veya işbu sistemi kullanmaya başladığında işbu sözleşmeyi okuyup bilgi sahibi olduğunu, bütün hükümleri ile kabul ettiğini elektronik ortamda özgür iradesi ile beyan etmiş olur. Üye işbu sözleşme koşullarını kabul etmeden flashdershane.com sitesini kullanamaz.

(e) Üye flashdershane.com sitesinin kullanımını kamuya açmak, siteyi aynı anda birden fazla bilgisayarda kullanmak, sitenin içeriğini kaydetmek, yaymak, çoğaltıp dağıtmak gibi yollarla siteyi 3. Şahıslara kullandırmak suretiyle doğrudan yâda dolaylı herhangi bir gelir ve menfaat elde etmeyeceğini beyan ve taahhüt eder. Üyenin işbu hükme aykırı hareket etmesi halinde yayıncının Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hukuku, Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu kapsamında zararlarının tazmin hakkı saklıdır. Üye işbu sözleşme ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak flashdershane.com sitesinden istifade edeceğini kabul ve taahhüt eder.

(f) Üye işbu siteyi kullanıp, girdiği sınavda başarılı olduğunda sitenin tanıtımı için adının ve fotoğrafının kullanılmasına şimdiden izin verdiğini beyan eder.

(g) Üye işbu sözleşme kapsamında flashdershane.com adresinden verilen hizmetin ve yazılımların telif hakkının FLASH DERSHANE ye ait olduğunu, işbu yazılımları, dökümanları ya da servisleri izinsiz çoğaltıp dağıtmayacağını, yayınlamayacağını, pazarlamayacağını kabul ve taahhüt eder.

(h) Üye yasal düzenleme ve sözleşme kapsamına aykırı davrandığı takdirde, FLAS DERSHANE nin üyeliğe son verme, üyeliği askıya alma gibi gerekli müdahalelerde bulunma hakkının varlığını kabul eder.

(i) Üye, yayıncıdan kaynaklanmayan, hizmetin kullanıldığı internet bağlantısından ya da başkaca sebeplerden kaynaklanan sorunlardan dolayı yayını sürekli alamamak ya da belirli bir kalitede alamamak gibi sorunlarda Flash Dershaneyi sorumlu tutmayacağını kabul eder.

(j) Üye flasdershane.com sitesinde yer alan bilgilerin hatalı, yanlış olması halinde işbu yanlışlığın yayıncının ağır kusurundan kaynaklanması ve bilginin kaynağı olan dökümanla uyumlu olmaması halleri dışında yayıncının sorumluluğuna gidemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

5-) Sözleşmenin Süresi:
İşbu sözleşmeye konu üyelik bir eğitim öğrenim dönemi yani maksimum bir yıl sürelidir.

6-) Temerrüt Halinde Uygulanacak Faiz ve Gecikme Cezası:

Üyenin ücretinin ödenmeyen kısmının verilen kredi kartından tahsilinin mümkün olmaması halinde, yayıncı işbu bedeli en yüksen banka faizi ve aylık %15 gecikme tazminatı tahsil edecektir. Temerrüde düşen üyenin üyeliği sonlandırılacaktır.


7-) Sözleşmenin Feshi:

Üye tarafından sözleşmenin feshi halinde üyelik ücretinin iadesi söz konusu olamaz.

8-) Tebligat Adresleri:

Tarafların işbu sözleşme metninde yazılı adresleri yasal tebligat adresleri olup, yazılı olarak değişiklik hali karşı tarafa bildirilmediği takdirde işbu adreslere tebligat hukuken geçerli addedilecektir.

9-) Yetkili Mahkeme:

Taraflara arasında işbu sözleşmeden kaynaklı tüm ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.


10-) Yürürlük:

İşbu sözleşme; sözleşmenin bilgisayar ortamında onaylanması ile yürürlüğe girecektir. Bu sözleşme 10 maddeden ibaret olup, taraflarca okunmuş, bütün hükümleri kabul edilmiş, onaylanmıştır.Sözleşmeyi Okudum ve Onaylıyorum
   
Not: (*) Üyelik için girilmesi zorunlu alanları göstermektedir. Girdiğiniz bilgiler bu site içinde yapacağınız işlemlerde sizi tanımak ve ürün satın alırsanız sizlerle haberleşebilmemiz içindir. Bu bilgiler kesinlikle başka amaçlar için kullanılmaz.